phone

+31 (0) 6 1749 1545

Hartelijk welkom!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Oriënt-Flair en op alle met Oriënt-Flair aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Oriënt-Flair is ingestemd.

1.5 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Oriënt-Flair in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Oriënt-Flair behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Oriënt-Flair en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Oriënt-Flair is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Oriënt-Flair is op geen enkele wijze hieraan gebonden,

tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

De potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Oriënt-Flair via elektronische weg is verzonden en door Oriënt-Flair is ontvangen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

2.5 Koper en Oriënt-Flair komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Oriënt-Flair zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Oriënt-Flair garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn.

Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, exclusief verzendkosten.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

Deze vermelding staat op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Oriënt-Flair in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Oriënt-Flair worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld of wordt in de filialen kenbaar gemaakt. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

• Overschrijving vooraf

• Paypal

Oriënt-Flair kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via schriftelijke mededelingen.

4.2 In het geval door Oriënt-Flair een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Oriënt-Flair is geen partij in de relatie tussen de

Koper en de kaartuitgever.

4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die

Oriënt-Flair als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Oriënt-Flair bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Oriënt-Flair ernaar om de bestelling binnen vijf (5) werkdagen op bijbehorend adres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als

Indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Oriënt-Flair kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken.

Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient Oriënt-Flair de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. 

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6. Retourneren en herroepingrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 

Voor overeenkomsten met Kopers die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor de rekening van de Koper.

6.2 Indien de koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Oriënt-Flair zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Koper betaalde.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat

Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Oriënt-Flair is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Oriënt-Flair geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden.

8.2 Oriënt-Flair is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Oriënt-Flair.

Oriënt-Flair is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Oriënt-Flair, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Oriënt-Flair aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is

8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Oriënt-Flair behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

8.6 De Koper is gehouden Oriënt-Flair te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Oriënt-Flair mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.7 Het is mogelijk dat Oriënt-Flair op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief.

Oriënt-Flair is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Oriënt-Flair niet gehouden haar verplichtingen tegenover de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Oriënt-Flair, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi, auteurs, merk, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Oriënt-Flair, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens

11.1 Oriënt-Flair zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

11.2 Oriënt-Flair neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12 Registreren en Password

12.1 De gebruiker is verplicht, de combinatie username en password vertrouwelijk te behandelen en niet aan Derden door te geven. Bij misbruik kan het inlogaccount verwijderd en toegang ontzegd worden.

12.2 Elke gebruiker die een opmerking of commentaar op de site plaatst verplicht zich ertoe dit op een nette manier te doen zonder gebruik maken van beledigingen, pornografie, schelden of andere strafbare inhoud.

12.3 Oriënt-Flair behoudt zich het recht elke ongepast commentaar van de website te verwijderen

13. Diversen

13.1 Deze webshop is opgezet voor online verkoop op de Nederlandse markt. Oriënt-Flair is gevestigd in Duitsland te Düren (52353), aan de Isolastrasse 2. en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer DE231769651. Het BTW identificatienummer is 201/5162/1205. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

13.2 Oriënt-Flair ( +31 (0) 6 1749 1545 ) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. 

13.3 We trachten uw email zsm. te beantwoorden. Binnen 1 werkdag zullen uw e-mails beantwoord worden.

Oriënt-Flair doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren.